БиоММС предлага научни дейности и услуги в следните научни направления:

  • разкриване на нови молекулни механизми и взаимодействия;
  • въвеждане на иновации във фармакологията, хемо- и биоинформатиката;
  • разработване на нови технологии, услуги и бизнес-продукти в областите транслационна и персонализирана медицина;
  • създаване и оптимизиране на алгоритми, методи и устройства за нуждите на медицинската диагностика и терапия.
  • лекционни и практически курсове.

Възможности за повишаване научния потенциал на ученици и млади учени (дипломанти, докторанти и постдокторанти):

  • Обучения, организирани от високо-квалифицирани специалисти, от страната и чужбина в дадената област
  • Обучения, организирани от фирми, предоставящи специализирано оборудване
  • Участия в научни форуми за представяне на научни резултати, постигнати в резултат на използването на инфраструктурата
  • Краткотрайни и дълготрайни работни визити в специализирани лаборатории в страната и чужбина, с цел обучение за използване на новопридобитата уникална за България научна апаратура
  • Провеждане на специализирани курсове при запитване от страна на научни и университески организации, както и от бизнес средите по научната тематика на инфраструктурата.

Hits: 133