Нашият дългогодишен опит и традиции в мултидисциплинарните научни изследвания гарантира на учениците, студентите, младите учени и бизнеса, че нашето теоретично и практическо обучение е съизмеримо с международните научни стандарти.

В рамките на Научната инфраструктура БиоММС предлагаме следните курсове:

 • Лекционни обучения
  • Молекулно моделиране за лекарствен дизайн и скрининг.
  • Електрохимиотерапията, съвременен метод за лечение на кожни тумори.
  • Тъканно инженерство и регенеративна медицина.
  • Електрофореза и имунодетекция за характеризириане на полипептидния състав на биологични мембрани.
  • Липиден профил, липиден метаболизъм и качество на живот.
  • Липидите и тяхната роля при заболяванията на човека.
 • Практически обучения
  • Електропренос на противотуморни средства в ракови клетъчни линии.
  • Наночастиците — перспективна таргетна терапия за лечение на ракови за­бо­ля­ва­ния.
  • Микрокалориметрични методи. Де­на­ту­ра­ция на белтъци, белтък—белтъчни и белтък—лигандни взаимодействия.
  • Нови методи за създаване на моделни мембрани. Защо възниква необходимост от създаване на изкуствени биомиметични мембрани?
  • Приложение на кръгов дихроизъм за изследване на структурни промени в биомолекули. Нововъведения при определянето на вторичната структура на белтъци и белтъчни агрегати. Приложение на кръгов дихроизъм за изследване макроорганизацията на нативни мембрани и мембранни фрагменти.
  • Атомно силова микроскопия. Топография и механични свойства на биологични материали, фазово състояние и структурна организация на мембрани.
  • Абсорбционна и флуоресцентна спектроскопия с приложение в биологията и фотобиологията и за изследване на физикохимични характеристики на биологични и моделни мембрани.

Hits: 105