Институтът по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ – БАН е основател и водеща национална научна институция в областта на молекулярната биология.

Мисия

Мисията на ИМБ–БАН е да провежда на високо научно ниво фундаментални и приложни изследвания в областта на молекулярната биология и сродни дисциплини като структурна и клетъчна биология, молекулярна генетика. ИМБ–БАН разработва комплексни проекти съвместно с национални и чуждестранни научни организации и с частния бизнес, като по този начин да се превърне в национален и регионален център за развитие и координация на фундаменталните и приложни изследвания в областта на геномиката, епигеномиката, протеомиката, биоинформатиката, бионанотехнологиите и други, и биоорганична химия с цел приложението им в медицината и фармацията.

Административна структура

Административно ИМБ–БАН е изграден от четири секции и три лаборатории и провежда изследвания в следните приоритетни направления на научните изслед­вания:

 • Регулация на генната активност
  Регулация на генната експресия в хетероложни системи. Алтернативна инициация на транслацията в бактерии; експресия на еукариотни гени в бактериални гостоприемници. Пост-транслационни модификации на рекомбинантни белтъци. Човешки цитокини. Гликиране в бактерии – структурнофункционални взаимоотношения. Биоинформатика и моделиране in silico. Приложни изследвания – разработване на лекарствени препарати на основата на човешки гамаинтерферон, екологична микробиология.
 • Молекулярна биология на клетъчния цикъл
  Контрол на репликацията и репарацията на ДНК в клетки на бозайници и ролята на хроматиновите регулатори в тези процеси. Нови начини за доставка на терапевтици към туморни клетки с цел увеличаване на спецификата и ефективността на противораковата терапия.
 • Структура и функция на хроматина
  Изследвания на HMGB1 – белтък на хроматина, участващ в клетъчната и извънклетъчна сигнализация, с роля в канцерогенеза и метастазиране. Механизми на синхронизация между различни процеси, осъществяващи се по време на репликация, поправка и транскрипция на ДНК. Оценка на биологичната активност на новосинтезирани компоненти с потенциално приложение във фармацията върху клетъчни и животински модели.
 • Молекулен дизайн и биохимична фарма­кология
  Изследвания със съвременна високоефективна технологична платформа за дизайн, скрининг и преценка на биологична активност и основни фармакологични параметри на новосинтезирани и природни вещества с цел създаване на иновативни терапевтични и диагностични средства.
 • Лаборатория по молекулярна генетика на дрожди
  Научните дейности са насочени към използване на най-съвременни технологии за изследване на епигенетичните механизми, които регулират, моделират и контролират активността на генома в норма и патология.
 • Лаборатория по медико-биологични из­след­вания
  Разработва иновативни подходи свързани с изследването на физиологични и патофизиологични процеси в областта на сърдечно-съдовата биология, остеопороза и рак.
 • Лаборатория по геномна стабилност
  Използва високотехнологични методи от областта на молекулярната биология, биохимията, биоинформатиката и физиката, за изследване на механизмите на синхронизация между различните процеси, осъществяващи се по време на репликация, поправка и транскрипция на ДНК.

Членства

 • ИМБ е член на Европейската изследователска инфраструктура за образни технологии в биологичните и биомедицински науки (Euro-Bio­Imaging) с 29 центъра в 11 европейски страни, която предлага достъп до 36 авангардни образни технологии.
 • ИМБ е партньор на Националния център за суперкомпютърни приложения — представител на България в асоциацията „Партньорство за изграждане на високоефективна суперкомпютърна мрежа в Европа“ (PRACE) с 25 страни-членки.

Hits: 398