Институтът по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ – БАН (ИФТТ–БАН) е водещ национален институт в теорията накондензираната материя, физиката на новите материали, нанофизиката, микро- и акустоелектрониката, нискотемпературната физика, физиката на оптиката и оптичните методи, физиката на живата материя, физиката на лазерите, атомите, молекулите и плазмата.

ИФТТ–БАН търси да заеме заслужено място в научното изграждане на Обединена Европа и на света. За тази цел ИФТТ–БАН участва активно в национални, световни академични изследвания и в сътрудничество с индустрията, като към Института функционира бизнес-инкубатор за малки и средни предприятия.

Административна структура

Административно ИФТТ–БАН е изграден от шест направления със следните приоритетни области на научните изследвания:

 • Теоретичен отдел
  Теория на кондензираната материя. Статистическа физика. Магнетизъм. Нелинейни явления.
 • Физика на меката материя
  Термотропни и лиотропни течни кристали. Механични и електрични свойства на липидни мембрани. Мембранна биофизика. Протеин-липидни взаимодействия. Клетъчна биофизика, реология, микрофлуидност. Липидни моно- и бислоеве, липидни везикули, червени кръвни клетки. Еластичност, морфология, деформируемост, компютърно моделиране на биомембрани.
 • Функционални материали и нано­струк­тури
  Мониторинг на околната среда. Нови материали. Биоактивни молекули и съединения, биомониторинг, екосистеми. Материалознание, високотемпературна свръхпроводимост, изследване на възможностите за получаване и приложение на мултифункционални материали като средство за опазване на околната среда. Изследване на свойствата на ортодонтски дъги, използвани в денталната медицина по отношение на тяхната безопасност за човешкото здраве.
 • Нанофизика
  Наноструктурирани тънки слоеве, съдържащи наноразмерни полупроводници – тънки слоеве, многослойни структури с изкуствена периодичност, композитни слоеве. Халкогенидни стъкла и аморфни тънки слоеве, термоиндуцирани и фотоиндуцирани явления. Приложения в електрониката, оптоелектрониката и сензориката.
 • Физическа оптика и оптични методи
  Линейна и нелинейна оптика и спектроскопия. Оптика и спектроскопия на термотропни течни кристали и други анизотропни среди. Интегрална оптика. Холографски дифракционни решетки. Влакнеста оптика. Раманова спектроскопия. Многослойна и тънкослойна оптика. Теоретични методи в оптиката, спектроскопията и квантовата оптика.
 • Лазерна физика и физика на атомите, молекулите и плазмата
  Нови лазерни източници и тяхното прилагане. Нелинейна оптика. Физика на плазмата. Изследвания върху лазерно индуцирана плазма (LIBS), археометрия, фемтосекундни лазери и приложения.

Hits: 142