Представяне на БИОММС на Младежката научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ 2021

Научната инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали (БиоММС) беше представена на Третата младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живота“ (BMQL’2021), провела се на 2-3 декември 2021 г. в София. Представянето на БиоММС, който вече е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) 2020-2027, беше част от програмата на превърналия се вече в традиционен и дългоочакван форум за българската младежка научна общност в областта на биофизиката, биохимията, биомедицинското инженерство и биоинформатиката. БиоММС беше презентиран от доц. д-р Вася Атанасова от Института по биофизика и биомедицинско инженерство – базова организация за консорциума по проекта и организатор на събитието.

 

 
В презентацията на БиоММС бяха представени институтите в консорциума и външните организации, декларирали подкрепа за проекта, целите и задачите на Научната инфраструктура, визията и мисията на БиоММС, научните направления и лаборатории, в които е организирана работата по проекта. Лекционните и практическите обучения, които БиоММС предлага, както и перспективите за повишаване на научния потенциал на младите учени, бяха две от темите в представянето, които в най-голяма степен отговориха на интереса на аудиторията на Младежката научна сесия „Биомедицина и качество на живота“.

Така представянето на Научната инфраструктура БиоММС се вписа отлично сред палитрата от над 30 научни доклада на млади учени и докторанти, 8 лекции по покана на водещи учени и гост-лектори от САЩ, Япония, Германия, Англия, Испания, Италия и България, и 4 презентации, посветени на кариерното развитие, комуникация на науката и научното предприемачество. По данни на организаторите на BMQL’2021, въпреки предизвикателствата, свързани с организирането на научно събитие в условията на пандемична обстановка, третото издание на конференцията бележи ръст от 40% на докладите спрямо второто издание на конференцията през 2019 г. и е привлякло млади учени от още повече и по-разнообразни научни институции – 15 в сравнение с 9 през второто издание на конференцията. Това развиване и разширяване на мрежата от научни контакти и партньорства е резултат, но и ще бъде от изключителна полза за бъдещото развитие на БиоММС.


За сваляне:

Hits: 97