Визията ни за Научната инфраструктура БиоММС е постигане на върхови научни постижения чрез интердисциплинарни изследвания, основани на фундаменталните науки биология, физика, медицина, фармакология, от една страна, и компютърни и информационни технологии и съвременно електронно уредостроене като основа за иновации, от друга страна. Създаването на конкурентна инфраструктура ще бъде постигнато чрез:

  • концентрация на научна експертиза и уникална апаратура;
  • създаване на ефективна изследователска среда за интензивно взаимодействие между науката и бизнеса;
  • интеграция на изследователските и образователните процеси;
  • разширяване на международното сътрудничество;
  • повишаване конкурентоспособността на българските изследователи при участие в европейски и международни проекти.

Съобразно тематичната област на проекта това ще осигури устойчивост в развитието на човешките ресурси, технологично развитие, ефективни комуникации и сътрудничество с публичния и частния сектор, както и ще подпомогне посрещането на социални и икономически предизвикателства пред научната общност и обществото като цяло.

Мисията на Научната инфраструктура БиоММС е да осъществи провеждането на висококачествени научни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали с цел подобряване на човешкото здраве и повишаване качеството на живот. Това включва:

  • разкриване на нови молекулни механизми и взаимодействия;
  • иновации във фармакологията, хемо- и биоинформатиката;
  • разработване на нови технологии, услуги и бизнес-продукти в областите транслационна и персонализирана медицина;
  • създаване и оптимизиране на алгоритми, методи и устройства за нуждите на медицинската диагностика и терапия.

Очаква се получаването на високостойностни научни продукти и тяхната реализация в национален и международен план и засилване на връзката наука-бизнес. БиоММС ще предостави атрактивни условия за работа на млади и утвърдени български учени.

Hits: 94