Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН (ИБФБМИ–БАН) е признат лидер на национално ниво в областта на биофизиката и биомедицинското инженерство. Доказателство за това е оценката на Експертна комисия за наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност към Министерство на образованието за 2017 г., според която ИБФБМИ–БАН попада на първо място в най-престижната група на елитни организации в област „Биологични науки и биотехнологии“.

Понастоящем ИБФБМИ–БАН е институт с утвърден национален и международен престиж в областите на:

 • биомолекулния анализ,
 • разкриването на мембранносвързаните дисфункции при различни социално-значими заболявания при човека,
 • разработването на алгоритми, програмни и апаратни средства в областта на електро­кардио­логията,
 • средства за звена за интензивно лечение при критично болни пациенти,
 • средства за провеждане на кардио-белодробна реанимация,
 • алгоритми за диагностика и лечение в неврофизиологията и лечение на кожни тумори чрез устройства за електропорация.

Административна структура на ИБФБМИ–БАН

Административно ИБФБМИ–БАН е изграден от осем секции и една лаборатория, и провежда изследвания в следните приоритетни направления на научните изследвания:

 • Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия
  Биофункционализиране на твърди повърхности и оптимизиране на биосъвместимостта им за приложение в медицината. Динамика на биологични макромолекули и връзка структура/функция. Tермостабилност на белтъци и комплексни биологични системи. Макроорганизация на пигмент-белтъчни комплекси, фактори модулиращи тяхната конформация, интегритет и функция. Микро­калори­метрия на серумен протеом.
 • Фотовъзбудими мембрани
  Механизми на преобразуване на светлинната енергия в биологични мембрани. Роля на структурната организация на пигмент-белтъчните комплекси, липидния състав и физикохимичните свойства на тилакоидните мембрани за ефективността на първичните процеси на фотосинтезата. Пигмент-липидни взаимодействия в моделни мембрани; механизми на адаптация на фотосинтетичния апарат. Роля на липид-белтъчните взаимодействия в отговора на фотосинтезиращите организми към промените в околната среда. Участие на активните кислородни форми в стрес-индуцираните инактивационни процеси. Разработване на биосензори на базата на фотосинтетични мембрани.
 • Обработка и анализ на биомедицински данни и сигнали
  Подходи за отвеждане, обработка, анализ и визуализация на ЕКГ сигнали. Алгоритми за детекция на границите на ЕКГ вълни, измерване на време-амплитудни параметри и диагностична класификация. Методи за анализ на вариабилитета на сърдечния ритъм с по-висока точност и разширена спектрална област. Метод за прилагането на кратка серия от бифазни импулси при електрохемотерапия, позволяващ по-ефикасно и по-лесно поносимо лечение на злокачествени кожни тумори. Дефибрилационни импулси с автоматично регулиране на параметрите според трансторакалното съпротивление на пациента. Морфологични показатели на сърдечни контракции и автоматична класификация на сърдечните контракции при анализ на аритмии. Методи за автоматично разпознаване на сърдечните контракции в ЕКГ. Метод за анализ на QT дисперсия.
 • Липид-белтъчни взаимодействия
  Изследване на състава, структурата и функциите на биологичните мембрани в норма и патология. Латерална организация на мембранните липиди и трансмембранния пренос на сигнали, на трансмембранните системи за липиден транспорт и мембранната фосфолипидна асиметрия. Експериментални подходи за манипулация на определени мембранни рецептори, онкогенна трансфорация, прекисно окисление, култивиране на клетки в три-измерни условия и др. Влияние на липидните молекули, свързани с определени патологични процеси, върху фазовото поведение и структурната организация на мембранния бислой. Гигантски униламеларни везикули и взаимодействие на активни макромолекули с липидния бислой.
 • QSAR и молекулно моделиране
  Количествени зависимости структура-активност (QSAR) и подходи на молекулното моделиране за охарактеризиране на връзката между структурата на химични съединения и проявявания от тях биологичен ефект. Лиганд­базирани и структура-базирани подходи, в т.ч. фармакофорно моделиране, анализ на молекулни полета, хомоложно моделиране на белтъци, докинг и виртуален скрининг на биоактивни съединения, идентификация и анализ на лиганд-белтъчни взаимодействия, формиране на химични категории с помощта на различни хемометрични методи.
 • Електроиндуцирани и адхезивни свойства
  Електропорация, електросливане, електротрансформация, електропренос на макромолекули през мембрани, електрохимиотерапия на тумори. Клетъчна адхезия и реорганизация на цитоскелета след електротретиране, адхезивни свойства към наноструктури (тъканно инженерство) под влияние на електрично поле. Електропорационни и трансформационни методи, петч-клемп, флуоресцентни методи за измерване на трансмембранен потенциал, радиоизотопни методи, определяне на електрофоретичната подвижност, ДНК фрагментация, МТТ тест, FACS анализ.
 • Биоинформатика и математическо моделиране
  Обобщени мрежи за модерлиране на комплексни, паралелни и конкурентни процеси, и приложението им в медицината, биологията и други области. Интуици­онистки размити множества и прилагането им във вземането на решения в условия на неопределеност, в т.ч. интеркритериален анализ. Информа­ционни технологии и интелигентни системи за подкрепа на диагностичния и терапевтичния процес в практическото здравеопазване. Биологично и природно вдъхновени изчислителни алгоритми и мета­еврис­тики.
 • Управление на двигателната дейност
  Изследване на биомеханиката и управлението на крайниците на човека от нервната система, моделиране и симулиране на двигателната активност на ниво мускули и мускулни двигателни единици. Експериментални методики за оценка на активността на мускулите в норма и патология. Математическо моделиране на нерви и скелетни мускули в норма и патология за подобряване на диагностиката и на методите за лечение на неврологични и нервно-мускулни нарушения. Връзка между вътре- и извънклетъчни акционни потенциали на възбудими клетки и оценка на функционалното им състояние при физически и химически въздействия.

Членства

ИБФБМИ е партньорска организация в проект „Научна инфраструктура по клетъчни технологии в биомедицината (НИКТБ)”, който е в процес на присъединяване към EATRIS-ERIC.

Hits: 250