Научната инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали (БиоММС) си поставя задача да свърже най-добрите налични научни експертизи, методи и технологии на български изследователски лаборатории в областта на биомолекулите, биомембраните и биосигналите. Приоритетна цел на БиоММС е разкриването на причините за молекулярните дисфункции и свързаните с тях патологии, водещи до развитие на социалнозначими заболявания.

БиоММС ще модернизира и надгради вече съществуващата инфраструктура в организацията-координатор и организациите-партньори, което ще оформи нова инфраструктура с потенциал за широкообхватни и авангардни интердисциплинарни научни изследвания, съизмерими с европейските и световни научни стан­дарти.
Предложената научна инфраструктура БиоММС е уникална по характер, тъй като ще осигури затворен цикъл от научни дейности – от теоретични модели и компютърно-симулационни анализи на биомолекули, през експериментални методи за изследване на биомолекули и биомембрани, и анализи на биомедицински сигнали, до създаването на краен научен продукт с приложна стойност. Дейностите, дефинирани в БиоММС, ще доведат до откриването на нови молекулни механизми и взаимодействия, до създаването на нови модели за лечение, иновативни диагностични методи и апаратура.
Синергизмът между високонаучна експертиза и модерна инфраструктура ще позволи реализирането на иновативни научни, научно-приложни и образователни идеи и решения, основани на провеждането на интердисциплинарни изследвания ... още ...
в областите на биомедицина, биофизика, биохимия, биомеханика, биоинженерство, изкуствен интелект, хемо- и биоинформатика. Придобиването и популяризирането на тези знания ще предизвика естествено взаимодействие между науката и бизнеса, което ще стимулира внедряването на научни продукти с обществена значимост, намалявайки икономическите тежести върху обществото, причинени от недостиг и липса на адекватно лечение на тежки заболявания при човека.
БиоММС няма аналог на национално ниво по отношение на научна експертиза, както и на значителна част от предложените технологии за експериментални анализи. Проектът цели закупуване на уникална за България апаратура и частично модернизиране на наличната инфраструктура в трите партниращи си организации, което ще позволи извършването на върхови научни изследвания и разработването на конкурентни бизнес-ориентирани продукти и услуги.
БиоММС е в синхрон с две от приоритетните направления на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017—2030, а именно „Здраве и качество на живот, биотехнологии и екологично чисти храни” и „Информационни и комуникационни технологии”, както и със следните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специали­зация:

  • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
    По-конкретно предложената инфраструктура ще позволи разработването на: иновативни инструменти и технологии за медицинска диагностика и терапия; нови подходи за персонализирана и транслационна медицина; насочен лекарствен дизайн; медико-инженерни техники и услуги; технически средства за рехабилитация; нанотехнологии в услуга на медицината и др.
  • Информатика и ИКТ
    Планира се прилагането на нови подходи за: анализ на бази данни с приложение в биологията и медицината; разработване на уеб, хибридни и „native“ приложения; уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти, свързани с електронно здравеопазване; обработка на биомедицински сигнали и данни, и др.

Симбиозата между двете направления определя проекта като силно иновативен, мулти­дисциплинарен и уникален за страната.

Hits: 2354