Основните цели на БиоММС са:

  • да концентрира знанието и технологичните възможности на експерти в областите биофизика и биомедицинско инженерство, което да доведе до върхови научни постижения, свързани с характеризирането на биомолекули, биомембрани и биосигнали;
  • да предостави широк достъп до уникална апаратура на широк набор от потребители от научни и бизнес организации;
  • да повиши конкурентоспособността на български научни колективи в европейски и световен мащаб;
  • да затвърди връзката наука-бизнес и да създаде нови продукти и услуги за икономиката, базирани на знанието, които да осигурят дългосрочна устойчивост на функционирането на БиоММС;
  • да постигне значителен социален ефект по отношение на подобряване на условията на работа и заплащане на научния персонал, задържане на кадри в България (особено на млади учени), подобряване на имиджа на страната ни в европейското и световно научно пространство.

Hits: 81