Консорциумът на Научна инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали (БиоММС) се състои от три партньорски организации – самостоятелни юридически лица, разпределени в две географски локации в София:

Взаимодействието между трите института е оформено чрез съвместни научни проекти към Фонд „Научни изследвания“ и чрез международни проекти. Ползо­твор­ната научна работа между тези институти естествено поражда необходимостта от създаването на предложената инфраструктура и сформирането на консорциум между тези три организации. Това обединение на трите организации ги прави достойни партньори, предлагащи върхови научни изследвания при участия в международни научни и индустриални проекти.
За създаването и развитието на БиоММС се планират редица дейности, свързани със: закупуване на уникална научна апаратура; доокомплектоването и модернизирането на наличната апаратура; повишаване на капацитета на научните кадри; създаване на съвместни образователни програми, и участие в научни проекти на национално и международно ниво.

Структура на управление

Структурата на управление на БиоММС e организирана в следните звена:

  • Съвет за управление и изпълнение (СУИ), състоящ се от директорите на трите партньорски организации и още двама представители на Ръководството на организацията-координатор ИБФБМИ–БАН. Председател на СУИ се избира измежду членовете на СУИ, които са представители на организацията-коорди­натор.
  • Научен съвет (НС), състоящ се от по 1 представител на всяка от лабораторите. Член на НС е и представителят за „Връзки с общест­веността”.
  • Административен отдел, състоящ се от следните представители на организацията-координатор ИБФБМИ–БАН: помощник-директор, счетоводител, касиер и финансов контрольор.

Подкрепа за БиоММС

Към момента на подаване на проектното предложение “Научна инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали” са постъпили писма за подкрепа и заявен интерес към дейността на БиоММС от над 15 национални и чуждестранни органи­зации.

Пълен списък на организациите, подкрепящи проект БиоММС

Hits: 168