В краткосрочен план изграждането на БиоММС ще повиши конкурентоспособността на екипите на партньорските организации, предоставяйки им възможност да използват най-съвременна уникална научна апаратура. В дългосрочен план, това ще рефлектира в устойчиво повишаване качеството на научните изследвания и приложни разработки, с което инфраструктурата ще допринесе за развитие на иновационната система в страната.

Краткосрочно въздействие върху научните области „Здраве и храни”, свързано със:

 • създаване на уникална, конкурентоспособна и високотехнологична инфраструктура за интердисциплинарни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали;
 • концентриране на ресурси и експертиза по зададените научни области;
 • предоставяне на широк (контролиран) достъп до ресурсите на БиоММС за изследователи и бизнес потребители;
 • тласък на научните изследвания и реализираните на тяхна база бизнес-продукти;
 • създаване на нови научни и бизнес контакти.
Дългосрочно въздействие върху научните области „Здраве и храни”, свързано със:

 • постигане на дългосрочна устойчивост на БиоММС посредством предлаганите продукти и услуги;
 • реализиране на научни проекти на база утвърдени съ­труд­ни­чест­ва;
 • израстване и утвърждаване на надежден експертен научен потенциал с висока техническа обезпеченост, който да бъде в услуга на държавните контролни органи за експертизи и компетентни решения.
 • повишена конкурентоспособност на учените, ползващи условията, предоставени от създадената БиоММС при кандидатстване за национално и международно фи­нан­сиране;
 • развитие на модерна българска икономика, базирана на научно знание и иновации;
 • засилване на връзката наука-бизнес чрез иновации в научната област „Здраве и храни”, свързани с подобряване на диагностиката, профилактиката и лечението на социално значими заболявания (онкологични, сърдечно-съдови, невродегенеративни, заболявания на репродуктивната система и др.); in silico лекарствен дизайн; информационни технологии и интелигентни системи за практическо здравеопазване; разработване на нови средства за рехабилитация, медицински устройства за анализ на електрокардиографски сигнали, и др.

Hits: 93